top of page

WOJCIECH GIL BLOG

  • INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI

  • WŁASNY BIZNES

  • WOLNOŚĆ FINANSOWA

Jak stworzyć holding i (legalnie!) płacić niższe podatki

Ten artykuł przyda się w szczególności osobom, które już prowadzą lub planują prowadzić biznes w kilku obszarach oraz osobom, którym nie opłaca się zostawać czynnym podatnikiem podatku VAT i chciałyby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania do 200 000 zł przychodu rocznie, a grozi im przekroczenie tego limitu.


W tym artykule pokażę Ci, jak podzielić swój biznes na kilka spółek w ten sposób, żeby opodatkowanie na poziomie spółki wynosiło 9% oraz żebyś mógł bez podatku dochodowego wypłacać dywidendę do „Spółki Matki” - którą przykładowo możesz wykorzystać do akumulowania majątku i reinwestowania zysków w bezpieczny sposób („Spółka Matka” nie powinna prowadzić ryzykownej działalności operacyjnej, ponieważ w niej gromadzisz majątek).


Zastrzeżenie:


Wszystkie mechanizmy opisane przeze mnie w tym artykule są w 100% zgodne z obowiązującym prawem w memencie pisania artykułu, jednak z uwagi na to, że jest to wyłącznie materiał publicystyczny nie powinieneś tego traktować jako porady prawnej lub podatkowej. Twoją indywidualną sytuację powinieneś skonsultować z doradcą podatkowym i prawnikiem. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, odwiedź zakładkę konsultacje.


Zwolnienie z opodatkowania dywidendy do spółki matki


Zacznijmy od kilku najistotniejszy przepisów, które musimy znać, aby poprawnie skonstruować holding.


Zgodnie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - czyli przychody z dywidendy - jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:


1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania


3) spółka uzyskująca dochody z dywidendy posiada bezpośrednio - nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat - nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (warunek okresu 2-lat posiadania udziałów może zostać spełniony po otrzymaniu dywidendy)


4) spółka uzyskująca dochody z dywidendy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.


Należy podkreślić, że powyższe przepisy nie znajdują zastosowania dla dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej.


Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli posiadamy spółkę z o.o. w Polsce (nazwijmy ją „Spółką Operacyjną”), w której co najmniej 10% udziałów przez okres minimum 2 lat będzie posiadała inna polska spółka z o.o. (nazwijmy ją „spółką matką”), to wypłata dywidendy ze Spółki Operacyjnej do Spółki Matki nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.


Powyższe nie stanowi konstrukcji pozwalającej uniknąć opodatkowania. Spółka Operacyjna przed wypłaceniem dywidendy zapłaci bowiem swój podatek CIT w wysokości 9 lub 19%, ponieważ dywidenda nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.


Pozornie wydaje się więc, że korzyść z takiego rozwiązania jest niewielka - nadal mamy gotówkę zamrożoną w spółce z o.o., a wypłata tej gotówki do osoby fizycznej zostanie po raz drugi opodatkowana podatkiem dochodowym.


Przyjrzyjmy się jednak jak takie rozwiązanie może zostać wykorzystane w konkretnym przykładzie:
Załóżmy, że w powyższym holdingu każda ze Spółek Operacyjnych (A, B i C) prowadzi inną działalność - jest to konieczne, aby nie narazić się na zarzut obejścia prawa podatkowego.


Korzyści ze stworzenia holdingu


Po pierwsze, taka struktura zabezpiecza nasz biznes w ten sposób, że bankructwo jednej ze spółek nie pociąga za sobą bankructwa całego biznesu. Spółka Matka (holdingowa), jako właściciel udziałów w Spółce Operacyjnej, nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania. Dywidenda wypłacona do Spółki Matki może zostać przez nią reinwestowana i majątek ten - co do zasady - jest bezpieczny na wypadek bankructwa jednej ze Spółek Operacyjnych. Oczywiście należy przy tym pamiętać o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki oraz o przepisach karnych w zakresie działania na niekorzyść wierzyciela. Innymi słowy, celowe ukrywanie majątku w Spółce Matce, w sytuacji kiedy wiemy, że grozi nam niewypłacalność, może się wiązać z odpowiedzialnością karną. Porady zawarte w tym artykule działają wyłącznie w przypadku uczciwie prowadzonych biznesów i stanowią zabezpieczenie na wypadek różnego rodzaju niespodziewanych wydarzeń takich jak chociażby pandemia.


Po drugie, każda ze spółek może korzystać osobno z limitu 200 000 zł przychodów rocznie dla zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Jest to w szczególności korzystne dla firm usługowych, które nie mogą odliczać zbyt wiele VAT-u od swoich zakupów oraz które świadczą usługi dla klientów niebędących podatnikami podatku VAT. Aby w ramach takiej struktury korzystać ze zwolnienia z VAT osobno dla każdej spółki, konieczne jest, aby faktycznie prowadzony przez każdą spółkę biznes był inny. W przeciwnym razie można narazić się na zarzut obejścia prawa podatkowego. Jest to więc rozwiązanie dla osób, które obecnie w ramach jednaj działalności gospodarczej świadczą kilka rodzajów usług lub planują rozszerzyć zakres prowadzonego biznesu.


Po trzecie, każda ze spółek może korzystać osobno z limitu 2 MLN Euro dla opodatkowania dochodów podatkiem CIT w wysokości 9%. Zastrzeżenie jest identyczne jak powyżej: każda spółka musi faktycznie prowadzić inny rodzaj biznesu – w przeciwnym razie można się narazić na zarzut obejścia prawa podatkowego i podatek zostanie naliczony tak, jakby biznes nie był rozbity na kilka spółek. Mamy jednak prawo prowadzić kilka różnych biznesów poprzez kilka osobnych spółek.


Po czwarte, każda ze spółek może budować osobną zdolność kredytową i w przyszłości mogą nam takie spółki posłużyć jako spółki celowe pod inwestycje w większe nieruchomości.


Po piąte, Spółka Matka może stanowić wehikuł do reinwestowania zysków z biznesów operacyjnych - chociażby na runku nieruchomości. Płacąc 9% podatku CIT na poziomie Spółek Operacyjnych i wypłacając dywidendę bez podatku do Spółki Matki, możemy akumulować tam majątek do reinwestowania w nieruchomości. Przykładowo, jeżeli kupimy do Spółki Matki nieruchomości, które będą się kwalifikowały do przyspieszonej amortyzacji (do 10%), to wynajmując takie nieruchomości w ramach Spółki Matki przez 10 lat możemy nie zapłacić (legalnie) podatku dochodowego od wynajmu. Oczywiście zapłacimy podatek 19% od dywidendy - jeżeli zdecydujemy się na wypłatę zysków do siebie, jako do osób fizycznych - jednak będziemy mogli decydować, czy chcemy wypłacać zyski i płacić podatek, czy reinwestować zyski z najmu w ramach Spółki Matki i nie płacić podatku przez wiele lat dzięki amortyzacji. Może to być bardzo korzystne rozwiązanie dla osób, które utrzymują się na bieżąco z innego podstawowego biznesu, a nieruchomości stanowią inwestycję na przyszłość.


Ważne zastrzeżenie: oczywiście każda ze Spółek Operacyjnych musi dysponować odpowiednimi zasobami do świadczenia usług, na których oficjalnie zarabia. Musi mieć także zarząd, który powinien być wynagradzany (zwłaszcza jeżeli członkowie zarządu nie posiadają udziałów w Spółkach Operacyjnych). Nie można wypłacić 100% przychodu ze Spółki Operacyjnej do Spółki Matki, ponieważ oczywistym jest - w razie kontroli - że spółka nie zatrudniająca żadnego pracownika nie mogła wykonać przykładowo usługi wybudowania domu. Wówczas Spółce Operacyjnej może zostać naliczony podatek od tzw. nieodpłatnych świadczeń, czyli od teoretycznego wynagrodzenia, które musiałaby zapłacić za wykonanie tego rodzaju pracy. Oczywiście zatrudnionym może być również właściciel spółki, jednak wynagrodzenia muszą być rozsądnie rozbite na wynagrodzenie zarządu oraz wynagrodzenie za faktycznie wykonywaną pracę - w sposób odzwierciedlający rzeczywiste procesy gospodarcze.


WEBINAR:

Wielki Reset Twojego Biznesu

- Jak Przygotować Swoją Firmę Na Polski Nowy Ład

bottom of page