BANER BLOG.png

Najnowsze materiały z bloga prosto na Twój e-mail:

NA START OTRZYMASZ KALKULATORY DLA INWESTORA W EXCELU

Członek zarządu spółki z o.o. a ZUS

Ponieważ podleganie pod przymusowe ubezpieczenie społeczne członków zarządu budzi pewne kontrowersje, poniżej przedstawiam opinię samego ZUS-u na ten temat. Nie jest to decyzja stanowiąca powszechnie obowiązujące prawo. Każdy indywidualny przypadek ZUS może rozpatrzyć inaczej, ale warto się zapoznać z informacjami na temat tego, jaka forma spółki z o.o. sprawi, że dla ZUS-u powinniśmy być wolni od składek.


Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2013 r. (sygn. DI/100000/451/763/2013)

Stan faktyczny


Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta nie będzie spółką jednoosobową w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, albowiem w spółce znajdować się będzie dwóch wspólników.


Wnioskodawca będzie posiadał 70% udziałów w tej spółce, a drugi wspólnik (...) obejmie pozostałe 30% udziałów. Wyklucza to uznanie takich udziałów za iluzoryczne (w rozumieniu przyjętym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r., sygn. akt IUK 8/11), a spółkę za jednoosobową.


Wnioskodawca zostanie powołany do zarządu spółki. W trakcie pełnienia funkcji członka zarządu nie będzie łączył go ze spółką żaden stosunek prawny, poza powołaniem do pełnienia funkcji (sprawowania mandatu) w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. W szczególności wnioskodawca nie będzie stroną umowy o prace, agencyjnej, zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. Czynności członka zarządu wykonywane będą nieodpłatnie.


Stanowisko wnioskodawcy


"Zdaniem wnioskodawcy w omawianym stanie faktycznym po stronie członka zarządu nie powstanie żaden obowiązek w zakresie ubezpieczenia społecznego. Członek zarządu nie będzie pracownikiem ani zleceniobiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Członek zarządu nie będzie również prowadził pozarolniczej działalności albowiem nie będzie wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".


Stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku:


"Stanowisko przedstawione przez przedsiębiorcę we wniosku z dnia 17 maja 2013 r. (...) dotyczące braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie aktu powołania należy uznać za prawidłowe.


Zgodnie z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Powołanie jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego np.: umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednakże to od woli spółki zależy czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.


Pogląd, iż powołanie członka zarządu spółki kapitałowej nie zawsze oznacza nawiązanie stosunku pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu znajduje odzwierciedlenie w doktrynie i judykaturze (vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 02.12.2004 r. sygn. akt I PK 51/04). Częstokroć dochodzi do nawiązania stosunku wewnętrznego o charakterze organizacyjnym. Osoba powołana na członka zarządu, aby otrzymywać wynagrodzenie nie musi być zatrudniona jedynie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy innej umowy cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu.


Treść przepisu art. 6 oraz powiązanych art. 11 i art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozwala uznać, iż powołanie w znaczeniu bezumownego powierzenia funkcji organu spółki - członka zarządu (na podstawie art. 201 ksh) nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom, a tym samym nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Poprzez samo powołanie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie staje się więc pracownikiem, zleceniobiorcą czy osobą prowadzącą działalność pozarolniczą.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje ponadto, iż wydając niniejszą interpretację odnosi się jedynie do problemu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez wnioskodawcę jako przyszłego członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".


Trzeba jednak pamiętać, że:


"Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia".


Podsumowując


W świetle decyzji gdańskiego ZUS-u z 28 czerwca 2013 r. można przyjąć, że członek zarządu sp. z o.o. nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu jeżeli:


1) jest powołany na stanowisko członka zarządy wyłącznie na podstawie art. 201 KSH (bez żadnej dodatkowej umowy!)


2) spółka jest co najmniej dwuosobowa, a proporcja udziałów nie jest "iluzoryczna" (czyli powinno być np. 30% jeden wspólnik, 70% drugi wspólnik)

Nie oznacza to, że najlepiej zostać prezesem swojej spółki i można w ramach bycia prezesem np. produkować samemu drzwi na sprzedaż, albo świadczyć jakieś inne usługi na rzecz klientów, a wynagrodzenie dostawać tylko jako prezes. Jeśli jest się jedynym pracownikiem spółki i prezesem jednocześnie, to do innych funkcji powinno się mieć adekwatne umowy o dzieło albo zlecenie.

109 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

WG Property sp. z o.o.

KRS: 0000560862

NIP: 5213698228

REGON: 36165301800000

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

© 2015-2021 WG Property sp. z o.o.

Kontakt:

wojciech@wojciechgil.pl

W sprawie usługi

Inwestora Zastępczego:

inwestor.zastepczy@wojciechgil.pl

Konsultacje:

konsultacje@wojciechgil.pl

Najnowsze materiały z bloga prosto na Twój e-mail:

darmowe grafiki czerwone.png